Tổng hợp các nguồn thông tin về “Cơ hội dành cho giới trẻ”

Posted on Leave a commentPosted in Vietnamese writings, Youth Development

Bài viết này đã được cập nhật tới ngày 6/6/2015  (Phiên bản cũ ngày 3/8/2013), và được chia theo chủ đề cụ thể hơn, cũng như cập nhật các cơ hội mới. Bài viết phù hợp với các bạn tân sinh viên, năm 1,2,3, với mong ước nhỏ bé rằng: giúp các bạn có một […]

Reflection on the future of work for the average college graduates in Vietnam

Posted on Leave a commentPosted in English writings, UC-HANU Project Kiem An 2011

When I searched the phrase “sinh viên ra trường”, google automatically suggested me  “thất nghiệp”. How sad it was! It seems that the fact the fresh graduate cannot find a job in Vietnam is not a rare happening. It becomes a nightmare of seniors at Vietnamese universities. Besides, all most all people know of that fact. […]