Reflection on the future of work for the average college graduates in Vietnam

Posted on Leave a commentPosted in English writings, UC-HANU Project Kiem An 2011

When I searched the phrase “sinh viên ra trường”, google automatically suggested me  “thất nghiệp”. How sad it was! It seems that the fact the fresh graduate cannot find a job in Vietnam is not a rare happening. It becomes a nightmare of seniors at Vietnamese universities. Besides, all most all people know of that fact. […]

Người bảo vệ trường Kim Liên

Posted on Leave a commentPosted in Life Portraits, My Word Review, UC-HANU Project Kiem An 2011, Vietnamese writings

Tôi là bảo vệ ở trường THPT Kim Liên tại Hà Nội.  Tôi tên là Nguyễn Văn Linh, 47 tuổi. Tuổi của tôi thì cũng chưa phải già lắm để ai cũng phải gọi là bác nhưng vì từ xưa, cái cụm từ “bác bảo vệ” đã ăn sâu vào tâm trí mọi người rồi. […]