Kimlien News – Một thời tiểu ngưu quá vãng

Posted on Posted in Made by ME, Vietnamese writings

Me on my first legacy  – 10 năm trước, làm xong tờ báo, nghĩ rằng mình viết được cả cuốn sách về trải nghiệm này. 10 năm sau nhìn lại, mọi thứ nhẹ như gió thoáng mây bay. All gone with the wind…Trang_KLnews

Trang_KLnews_2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *